Inne akty prawne

Postanowienia Królewskie i Gubernatora Generalnego oraz Rozporządzenia Premiera

***********************

Postanowienie Królewskie
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

My, Król Hasselandu, nadajmy niniejszym naszemu poddanemu Piotrowi Lagingowi, za jego wielkie zasługi, tytuł barona Hasselandu, wraz z herbem, jaki zostanie uroczyście wręczony, wraz z należnymi ziemiami tytularnymi, jakie zostaną wskazane, gdy tylko Hasseland terytoria swe odzyska, oraz wraz z należną rentą pieniężną, jaka zostana określona, gdy tylko Hasseland skarb swój odbuduje.

************************

PROKLAMACJA z 23.września 2009 r.

1. Działając na podstawie Ustawy o Gubernatorze Generalnym Królestwa Hasselandu, art. 5. pkt. 1. i art. 6. pkt. 7., obejmuję niniejszym urząd Gubernatora Generalnego Królestwa Hasselandu.
2. Działając na podstawie Konstytucji Królestwa Hasselandu, powołuję Jakuba Ostrowskiego na urząd Premiera Królestwa Hasselandu.

diuk Piotr Kościński
Gubernator Generalny Królestwa Hasselandu

************************

Rozporządzenie Premiera
z dn. 28 września 2011 roku
ws. powołania Rządu (nieaktualne)

§ 1.
Powołuje się na urząd Wicepremiera barona Piotra Laginga.

§ 2.
Powołuje się następujących ministrów:
Minister ds. Rozwoju – Havelock Jaskoviakus;
Minister ds. Bezpieczeństwa Uchodźców – baron Piotr Laging;
Minister Kultury – Peter Hansavritson.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

********************************

Postanowienie Gubernatora Generalnego z 1 listtopada 2011 r. ws. utworzenia Rezerwy Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu

 art. 1.

Tworzy się Rezerwę Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu, będącą zespołem wojskowych w rezerwie, w stanie spoczynku oraz kandydatów do sił zbrojnych.

 art. 2.

Zgłoszenia do Rezerwy Sił Zbrojnych przyjmuje Gubernator Generalny lub wyznaczona przez niego osoba.

art. 3.

W celach szkoleniowych, Gubernator Generalny może powołać pododdziały Rezerwy Sił Zbrojnych, kompanie lub bataliony i mianować ich dowódców.

art. 4.

Gubernator Generalny może nadawać stopnie wojskowe rezerwistom.

 art. 5.

Rezerwa Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu nie może być użyta bojowo. Wcielanie rezerwistów do służby czynnej odbywa się na podstawie ustawy.

***************************

Postanowienie Królewskie z dnia 15 listopada 2011 r.

My, Król Hasselandu, nadajmy niniejszym naszemu poddanemu Incisive, za jego wielkie zasługi, tytuł barona Hasselandu, wraz z herbem, jaki zostanie uroczyście wręczony, wraz z należnymi ziemiami tytularnymi, jakie zostaną wskazane, gdy tylko Hasseland terytoria swe odzyska, oraz wraz z należną rentą pieniężną, jaka zostana określona, gdy tylko Hasseland skarb swój odbuduje.

***************************

Umowa wykonawcza ws. wyrażenia zgody na zasiedlenie Archipelagu Razuri i Zegisa z dnia 28.12.2011 r. (wygasła wraz z traktatem stowarzyszeniowym)

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Niniejsza umowa, zawarta między Demokracja Surmeńską oraz Królestwem Hasselandu, reguluje kwestie dot. przekazania przez Demokrację Surmeńską władzy nad archipelagiem wysp Razuri i Zegisa pod siedzibę narodową dla Królestwa Hasselandu.
2. Jurysdykcja Demokracji Surmeńskiej wobec archipelagu Razuri i Zegisa, mająca charakter mandatu nad ziemiami niczyimi, wynika z Umowy między Wolną Republiką Morvan a Demokracją Surmeńską z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Surmenii powiernictwa nad Istokią Morwańską. Niniejsza umowa jest wypełnieniem zapisów tamtej umowy i – w przypadku jej pozytywnego skonsumowania wedle dalszych postanowień – wyczerpuje umowę z Wolną Republiką Morvan w zakresie dotyczącym rzeczonych wysp.

Art. 2. [Przekazanie wysp]
Demokracja Surmeńska udziela pełnej zgody, pod warunkami zastrzeżonymi w umowie, na przejęcie Wysp Razuri i Zegisa przez Królestwon Hasselandu, jednocześnie przekazując Królestwu pełnię władzy, administracji nad archipelagiem i zrzekając się do niego wszystkich roszczeń, za wyjątkiem tych wynikających z niniejszej umowy.

Art. 3. [Zobowiązania]
1. Królestwo Hasselandu zobowiązuje się do zasiedlenia i wykorzystania przekazanych ziem jako siedziby narodowej dla swoich emigrantów. Królestwo Hasselandu zobowiązuje się do nie zasiedlania, kupowania lub przejmowania w jakiejkolwiek innej formie innych ziem w ciągu 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy.
2. Królestwo Hasselandu zobowiązuje się do poszanowania historii i kultury wysp Razuri i Zegisa, oraz do zachowania i upowszechniania pamięci zarówno o ich dorobku internetowym, jak i historii przedinternetowej.

Art. 4. [Dzierżawa]
1. Niezależnie od przekazania ziem, Królestwo Hasselandu zobowiązuje się do dzierżawy części terytorium, z dostępem do morza, w celu założenia bazy wojskowej Demokracji Surmeńskiej, obejmującej lotnisko wojskowe, port wojenny, instalacje radarowe i defensywną broń przeciwrakietową.
2. Liczba żołnierzy stacjonujących w bazie nie może przekraczać tysiąca, chyba że za obustronnym porozumieniem.
3. Dzierżawa dokonana jest na okres 5 lat (1820 dni) od dnia zawarcia umowy. Proces zakończenia dzierżawy i opuszczenia lub demontażu instalacji wojskowej, powinien zostać uregulowany osobnym porzumieniem.
4. W przypadku ustanowienia pozwalającego na to systemu gospodarczego, Demokracja Surmeńska zobowiązuje się do uiszczania co trzy miesiące opłaty za dzierżawę, wysokość której zostanie ustalona osobnym porozumieniem stron.
5. W przypadku porzucenia bazy przez Demokrację Surmeńską na okres ponad 3 miesięcy, dzierżawę uważa się za wygasłą.

Art. 5. [Rozwiązanie i nieważność umowy]
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem obu stron, zawartym w osobnej umowie.
2. Jednostronne zerwanie niniejszej umowy niesie za sobą następujące konsekwencje:
a) zerwanie umowy przez Demokrację Surmeńską skutkuje pełnym i ostatecznym zrzeczeniem się wszelkich praw i roszczeń wobec Wysp.
b) zerwanie umowy przez Królestwo Hasselandu skutkuje pełnym i ostatecznym zrzeczeniem się wszelkich praw i roszczeń do Wysp, które wracają do statusu ziem niczyich pod mandatem Demokracji Surmeńskiej.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również w przypadku jednostronnego zerwania Traktatu Stowarzyszającego. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany Traktatu, zastąpienia go inną umową bądź rozwiązania go za porozumieniem stron bez skutku nieważności dla niniejszej umowy.
4. W ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, Demokracja Surmeńska może ją jednostronnie rozwiązać w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń niniejszej umowy przez Królestwo Hasselandu. W tym przypadku, archipelag wraca do statusu ziem niczyich pod mandatem Demokracji Surmeńskiej.
5. Po 6 miesiącach od zawarcia umowy, postanowienia niniejszego artykułu tracą ważność, a umowę uważa się za skonsumowaną – Demokracja Surmeńska traci prawo do jakiegokolwiek odwołania przekazania ziem Królestwu Hasselandu.
6. Wyjątek od postanowień niniejszego artykułu stanowi dzierżawa, która nie ulega zerwaniu, chyba że Królestwo Hasselandu traci wszelkie prawa do archipelagu, i może zostać zakończona wyłącznie za porozumieniem stron, lub na podstawie osobnych postanowień niniejszej umowy.

Art. 6 [Postanowienia końcowe]
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, wedle porządku prawnego stron.
2. Oficjalne podpisanie umowy zostanie przeprowadzone w Kaharonei, a uroczysta wymiana dokumentów ratyfikacyjnych – w przyszłej stolicy Królestwa Hasselandu na archipelagu.

***************************

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
o tytułach szlacheckich i arystokratycznych (zmienione)
z 10 października 2011 r.
art. 1.

Tytuły szlacheckie i arystokratyczne w czasie, gdy Tron Królewski
jest opróżniony, nadaje Gubernator Generalny.art. 2.
Tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi są: baron, wicehrabia,
hrabia, markiz, diuk (inaczej książę).art. 3.
Gubernator Generalny nadając tytuły szlacheckie i arystokratyczne,
korzysta z opinii Senatu.art. 4.
Gubernator Generalny może pozbawić tytułu szlacheckiego i
arystokratycznego w razie zdrady stanu.art. 5.
Traci moc Ustawa z dnia 18.07.2011 r. o tytułach szlacheckich.
***********************************

Postanowienie Królewskie z 16 lipca 2011 r.
art. 1.
Wprowadza się stan wyjatkowy w Królestwie Hasselandu.
art. 2.
Podczas stanu wyjątkowego jedynymi, wydawanymi aktami legislacyjnymi, są Postanowienia Królewskie. Postanowienia obowiązują do odwołania, jednak nie dłużej niż 7 dni po zniesieniu stanu wyjątkowego.
***********************************

Traktat między Królestwem Hasselandu a Królestwem Surmeńskim o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
Akt prawny ogłoszony dnia 21 maja 2013,
gdy
Królem Surmenii był Viktorjos Paulosigos,
Podczas trwania Wiecu Nadzwyczajnego ogłoszonego 23 kwietnia 2013 roku.

 

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Viktorjos Paulosigos, król Surmenii, książę Urbino, pan na Archipelagu Surmeńskim, etc. w imieniu własnym oraz całego Królestwa Surmeńskiego

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, król Hasselandu, pan na Razuri, diuk starohasselandzki, kontradmirał Hasselandzkiej Marynarki Wojennej, etc. w imieniu własnym oraz całego Królestwa Hasselandu
mając na uwadze:
– dobro wspólne wszystkich obywateli obojga państw, które będzie najwyższym priorytetem w stanowieniu relacji między narodami,
– wagę i istotę integracji i współdziałania w obrębie jednego kontynentu,
– potrzebę nawiązywania i zacieśniania stosunków międzynarodowych dla dobra i rozwoju obojga państw,
– najlepsze intencje i układając się w najlepszej wierze,
postanowiły, że:

Art. 1. 
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i deklarują wyrzeknięcie się stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi – za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.

Art. 2. 
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, którzy nosić będą tytuł Wysokiego Komisarza, oraz konsularne na szczeblu konsuli generalnych.
2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrement strony przyjmującej.
3. Konsulowie generalni powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu exequatur strony przyjmującej.

Art. 3. 
Ambasadorzy oraz konsule generalni korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
b ) Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
c) Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d) Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.

Art. 4. 
1. Ambasador oraz konsul generalny zostaje odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b ) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.

Art. 5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu. Szczegóły określi umowa.

Art. 6. 
Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7. 
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8. 
1. Traktat wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez obie Wysokie Układające się Strony. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.
2. Traci moc Traktat stowarzyszający między Demokracją Surmeńską a Królestwem Hasselandu z dnia 27 lutego 2012 roku.

(-) Piotr Paweł I
Król Hasselandu

(-) Viktorjos Paulosigos,
król Surmenii

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s