Archiwum aktów prawnych

Ustawa z dn. 26.07.2011 r.
o prawie karnym i odpowiedzialności administracyjnej

(straciła ważność w związku z wygaśnięciem traktatu stowarzyszeniowego Hasselandu i Surmenii)

art. 1.
Do czasu przyjęcia własnych przepisów prawa karnego, na terytorium Królestwa Hasselandu stosuje się Kodeks Karny obowiązujący w Demokracji Surmeńskiej.

art. 2.
Sądownictwo przekazane jest sądom Demokracji Surmeńskiej.

art. 3.
Urzędy państwowe, określone przez oddzielne ustawy, mają prawo do podejmowania decyzji administracyjnych na wypadek zagrożenia dla uchodźców:
a) zatrzymania na okres do 14 dni,
b) aresztu na okres do 30 dni,
c) deportacji.

art. 4.
Przepisy dotyczące aresztu i deportacji nie dotyczą, do czasu przyjęcia przepisów o obywatelstwie, tych mieszkańców Królestwa Hasselandu, którzy pełnią funkcje państwowe: członków Rządu, członków Rady Stanu, członków Komitetu Nadzwyczajnego ds. Bezpieczeństwa Uchodźców i innych, określonych w oddzielnych przepisach. W takich przypadkach ich sprawy kierowane są do sądów.

******************************************

Ustawa o przeciwdziałaniu zniesławieniom z 10.10.2011 r.  [MUKH 11/10/1

art. 1. [definicje]

1. Za zniesławienie uważa się pomówienie innej osoby, grupy osób,
instytucji lub osoby prawnej o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju
działalności.
2. Przez areszt w rozumieniu tej ustawy uważa się czasowe pozbawienie
dostępu do miejsc publicznych Królestwa Hasselandu.
3. Za miejsce publiczne Królestwa Hasselandu uważa się listę
dyskusyjną, forum lub stronę internetową, także będącą w czasowej
dyspozycji Królestwa, w tym na portalach społecznościowych.

art. 2. [zniesławienie w miejscach publicznych]

Zniesławienie dokonane w miejscu poblicznym Królestwa Hasselandu jest
ścigane z urzędu.

art. 3. [areszt prewencyjny]

Premier lub minister odpowiedzialny za sprawy porządku wewnętrznego,
jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba występująca w miejscu publicznym
Królestwa Hasselandu dopuściła się zniesławienia, aresztuje tę osobę
na okres do dni 14.

art. 4. [postępowanie administracyjne]

1. W okresie 7 dni od dnia aresztowania, Premier lub minister
odpowiedzialny za sprawy porządku wewnętrznego przeprowadza
dochodzenie. W przypadku stwierdzenia, że faktycznie miało miejsce
zniesławienie, Premier lub minister odpowiedzialny za sprawy porządku
wewnętrznego wymierza winnemu karę administracyjną od 14 do 30 dni
aresztu.
2. Jeśli zniesławienie przyniosło szczególne szkody poszkodowanemu
lub Królestwu Hasselandu albo obwiniony dopuścił się go w warunkach
recydywy, Premier lub minister odpowiedzialny za sprawy porządku
wewnętrznego może skierować sprawę do sądu. W takim przypadku możliwe
jest wydłużenie aresztu prewencyjnego do 30 dni.

art. 5. [tryb odwoławczy]

Ukarany karą administracyjną może złożyć odwołanie do Gubernatora
Generalnego, który albo podtrzyma decyzję, albo w ciągu 7 dni
skieruje sprawę do sądu.

art. 6. [obowiązywanie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

******************************************

Postanowienie Królewskie z 10.10.2011 r.
o tytułach szlacheckich i arystokratycznych

(anulowane)

art. 1.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne w czasie, gdy Tron Królewski
jest opróżniony, nadaje Gubernator Generalny.

art. 2.
Tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi są: baron, wicehrabia,
hrabia, markiz, diuk (inaczej książę).

art. 3.
Gubernator Generalny nadając tytuły szlacheckie i arystokratyczne,
korzysta z opinii Senatu.

art. 4.
Gubernator Generalny może pozbawić tytułu szlacheckiego i
arystokratycznego w razie zdrady stanu.

art. 5.
Traci moc Ustawa z dnia 18.07.2011 r. o tytułach szlacheckich.

(—) diuk Piotr Kościński
Regent – Gubernator Generalny Królestwa Hasselandu

******************************************

Ustawa o dukacie transferowym  [MUKH 11/10/2]

z 14 października 2011 r.

art. 1. [definicje]
1. Dukat transferowy to tymczasowy środek płatniczy w Królestwie Hasselandu.
2. Bon finansowy to nieoprocentowane obligacje, które w przyszłości Skarb Państwa wymieni na obowiązujący środek płatniczy w Królestwie Hasselandu.

art. 2. [wartość dukata transferowego]
Wartość dukata transferowego określa się na 1/100 (jedną setną) wysokości średniego wynagrodzenia członka Rządu (ministra) Królestwa Hasselandu.

art. 3. [regulowanie należności i zobowiązań]
Regulowanie nanależności i zobowiązań przy użyciu dukata transferowego jest dozwolone, ale nie obowiązkowe.

art. 4. [wymiana dukata transferowego]
Po ustanowieniu obowiązującego środka płatniczego w Królestwie Hasselandu, Skarb Państwa wymieni na te środki płatnicze dukaty transferowe, przyjmując przelicznik 1 dukat = 1/100 (jedna setna) wysokości średniego wynagrodzenia członka Rządu (ministra) Królestwa Hasselandu w obowiązującym środku płatniczym.

art. 5. [bony finansowe]
1. Rząd emituje bony finansowe o wartości 25 i 100 dukatów transferowych. Zasady emisji określa Premier.
2. Premier może rozporządzeniem ustanowić organ rządowy upoważniony do emisji bonów.
3. Wysokość pierwszej emisji określa się na 5000 dukatów transferowych. Każda kolejna emisja wymagać będzie decyzji Premiera zaakceptowanej przez Gubernatora Generalnego.

art. 7. [obowiązywanie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

******************************************

Ustawa o Ziemi Królewskiej z 17 października 2011 r.  [MUKH 11/10/3]

art. 1. [definicje]
1. Przez “ziemię” rozumie się ziemię położoną na przyszłym terytorium Królestwa Hasselandu.
2. Przez “ziemię królewską” rozumie się ziemię, należącą do Korony.
3. Przez “działkę miejską” rozumie się działkę w mieście, na której można wybudować dom jednorodzinny. Do wybudowania domu wielorodzinnego potrzebne są dwie działki miejskie. Inne zasady użytkowania działek miejskich określą odrębne przepisy.
4. Przez “działkę wiejską” rozumie się działkę poza miastem, na której można wybudować dom jednorodzinny lub prowadzić gospodarstwo rolne.  Inne zasady użytkowania działek wiejskich określą odrębne przepisy.

art. 2. [ziemia królewska]
1. Ziemia królewska stanowi trzy czwarte całości ziemi w Królestwie Hasselandu.
2. Podziału ziemi na ziemię królewską i inną, w tym samorządową, dokona na wniosek Premiera parlament Królestwa Hasselandu nie później niż 30 dni po stwierdzeniu przez władze Królestwa faktu objęcia ziemi. Podział musi być dokonany w ten sposób, że w miastach trzy czwarte ziemi należeć będzie do Korony, a jedna czwarta do samorządu danego miasta, podobne proporcje zachowane muszą zostać przy podziale reszty ziemi w Królestwie.
3. Właściwy urząd państwowy dokona podziału ziemi królewskiej na działki, w tym na działki miejskie i wiejskie.

art. 3. [nadanie ziemi]
1. Działki nadaje:
a) Król, nadając tytuł szlachecki, przy czym przy nadaniu tytułu barona przekazuje jedną działkę wiejską, przy nadaniu tytułu hrabiego – jedną działkę miejską, przy nadaniu tytułu markiza – jedną działkę wiejską i przy nadaniu tytułu księcia (diuka) – jedną działkę wiejską.
b) Premier, za szczególne zasługi, łącznie z orderami, które zostaną ustanowione oddzielnie – działkę miejską lub działkę wiejską.
2. Szlachta i arystokracja która posiadała tytuły przed przyjęciem niniejszej ustawy, otrzyma stosowne działki jak przy kolejnych nadaniach; podobnie szlachta i arystokracja zagraniczna, osiedlająca się w Królestwie, której tytuły uznał Król.
3. Pulę działek do nadań królewskich i rządowych określi Premier.

art. 4. [bony ziemskie]
1. Do czasu określenia terytorium Królestwa Hasselandu, ustanawia się bony ziemskie, opiewające na przyszłe działki miejskie i wiejskie.
2. Bony ziemskie emituje Premier Rządu Emigracyjnego Królestwa Hasselandu
3. Bony podlegają wymianie na działki w terminie 30 dni od podziału ziemi na działki. Wymiany dokonuje Premier.

art. 5. [pełnomocnik Premiera ds. ziemi królewskiej]
Premier może ustanowić Pełnomocnika Premiera ds. ziemi królewskiej, w randze ministra lub wiceministra – i powierzyć mu uprawnienia i obowiązki wynikające z art. 2. ust. 2., a także art. 4. ust. 2 i 3.

art. 6. [obowiązywanie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

******************************************

 

Ustawa o misjach zagranicznych
(straciła ważność w związku z wygaśnięciem traktatu stowarzyszeniowego Hasselandu i Surmenii)
art.1. (misja zagraniczna)
Misją zagraniczną jest przedstawicielstwo dyplomatyczne Królestwo Hasselandu.art. 2. (funkcjonowanie misji zagranicznej)
Misja zagraniczna funkcjonuje przy przedstawicielstwie dyplomatycznym Demokracji Surmeńskiej lub samodzielnie.art. 3. (rodzaje misji zagranicznych)
Misja zagraniczna tworzona jest jako:
– konsulat generalny lub konsulat Królestwa Hasselandu z konsulem generalnym lub konsulem na czele, o ile w danym państwie funkcjonuje przedstawicielstwo dyplomatyczne Demokracji Surmeńskiej,
– biuro Królestwa Hasselandu z kierownikiem w randze posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego lub charge d’affaires na czele w innych przypadkach.art. 4. (tworzenie misji zagranicznych)
1. Misje zagraniczne tworzy Gubernator Generalny w porozumieniu z odpowiednim Tesmotetą Demokracji Surmeńskiej.
2. Kierowników misji powołuje Premier w porozumieniu z odpowiednim Tesmotetą Demokracji Surmeńskiej.
3. Powoływanie misji i ich kierowników następuje w sposób odpowiednio uzgodniony z państwem przyjmującym.art. 5. (przyjmowanie misji zagranicznych)
Przyjmowanie misji zagranicznych nastepuje w sposób analogiczny do ich tworzenia.art. 5. (obowiązywanie ustawy)
Ustawa wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.
*********************************
Ustawa o wynagrodzeniach urzędników państwowychz 18.04.2012 r.art. 1. [grupy zaszeregowania i stanowiska urzędnicze]      [MUKH 12/04/2] ANULOWANA 4.11.13
Tworzy się grupy zaszeregowania:
G4 – Gubernator Generalny, Premier,
G3 – Wicepremier, Przewodniczący Senatu, Przewodniczący Izby Reprezentantów;
G2- Minister, Wiceprzewodniczący Senatu, Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów, Gubernator Prowincji, Mer m. Angemont;
G1 – Wiceminister, Ambasador, Mer m. Shimontsen, merowie dużych miast;
S2 – Radca Stanu, merowie małych miast i równorzędni;
S1 – Radca i równorzędni.art. 2. [stawki płac]
G4 – 2250 DKH
G3 – 1875 DKH
G2 – 1500 DKH
G1 – 1125 DKH
S2 – 1000 DKH
S1 –   800 DKHart. 3 [dodatki i sytuacje szczególne]
1. Gubernator Generalny otrzymuje dodatkowo 10% wynagrodzenia za każdy tydzień regencji (225 DKH);
2. Wicepremier za okres pełnienia obowiązków Premiera otrzymuje wynagrodzenie Premiera;
3. Wiceminister za okres pełnienia obowiązków Ministra otrzymuje wynagrodzenie Ministra;
4. Wiceprzewodniczący Senatu i Izby Reprezentantów otrzymują pełne wynagrodzenie tylko w przypadku zastępowania Przewodniczącego; w pozostałym okresie otrzymują wynagrodzenie jak w grupie G1.
5. Senatorzy i Deputowani otrzymują diety w wysokości 1/10 wynagrodzenia w grupie G1, za każdy udział w głosowaniu w Izbie.
6. Wynagrodzeń się nie łączy; przysługuje zawsze wyższe wynagrodzenie. Zwierzchnik może nagrodzić podwładnego za szczególny wysiłek i rezultaty przy pełnieniu drugiego urzędu w wysokości nie wyższej niż 1/4 wynagrodzenia miesięcznego przysługującego za ten urząd. Diety deputowanego lub senatora przysługują w każdym wypadku.art. 4. [nagrody]
Gubernator Generalny i Premier mogą nagradzać urzędników, przyznając im nagrody do wysokości 1/2 ich wynagrodzenia.art. 5. [wejście ustawy w życie]
Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.********************************** 

Ustawa o forum Królestwa Hasselandu   [MUKH 12/05/1]

z 10 maja 2012 r.

Art.1 [definicja forum]
Forum Królestwa Hasselandu http://hasseland.surmenia.org/forum/, zwane dalej Forum, jest oficjalnym forum Królestwa Hasselandu i głównym miejscem publicznym.

Art.2  [zakazy]
Na Forum obowiązuje zakaz:
1. Wielokrotnego umieszczania tych samych postów.
2. Używania i umieszczania wyrazów niecenzuralnych.

Art.3 [kary administracyjne]
W przypadku złamania Art. 2, obwiniony może zostać poddany każe administracyjnej:
1. Aresztu na okres od 3 do 14 dni, a w przypadku recydywy do 30dni.
2. Usunięcia postów.
Sprawa może zostać skierowana do Sądu. Nie oznacza to jednak zaniechania nałożenia kary administracyjnej.

Art.4 [wszczynanie postepowania]
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego może złożyć każdy obywatel. Minister włąściwy do spraw wewnętrznych może również wszcząć postepowanie z urzędu.

Art.5 [orzekanie]
1. Fakt złamania Ustawy stwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych. Minister nakłada też kary administracyjne, przewidziane Art. 3.
2. Decyzja o nałożeniu kary administracyjnej powinna być wydana w jak najszybszym terminie od daty zdarzenia i jest wprowadzana po 3 dniach po wydaniu decyzji. W sytuacjach wyjątkowych można zastosować natychmiastowe wykonanie kary.

Art.6 [odwołanie oraz uchylanie i skracanie kary]
1. Ukarany ma prawo do złożenia odwołania do Gubernatora Generalnego w terminie 24 godzin od nałożenia kary. Ma też prawo zażądania skierowania sprawy do sądu, co Gubernator Generalny musi bezzwłocznie uczynić.
2. Gubernator Generalny ma prawo uchylenia lub skrócenia kary.
3. Skierowanie sprawy do sądu nie zawiesza wykonania kary określonej w Art. 3. pkt. 2., natomiast zawiesza wykonanie kary określonej w Art. 3. pkt. 1.

Art.6 [wejście ustawy w życie]
Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

******************************************

Ustawa z dn. 14 maja 2012 r.

Poprawka do Traktatu stowarzyszającego między Demokracją Surmeńską a Królestwem Hasselandu z dnia 27 lutego 2012 roku.

straciła ważność w związku z wygaśnięciem traktatu stowarzyszeniowego Hasselandu i Surmenii

Wysokie Umawiające się Strony:

Demokracja Surmeńska, reprezentowana przez Archonta Timoteosa Stefanosigosa,

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez Generalnego Gubernatora Piotra diuka Kościńskiego,

stanowią, co następuje:

Art. 1.
Zmianie ulega artykuł 8. Traktatu stowarzyszającego:
Strony tworzą unię monetarną i celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Hasselandzki dukat zostaje związany w stałym kursie 1:100 z surmeńskim gonem. Strony zobowiązują się do współpracy i wzajemnej koordynacji działań ws. finansowych i gospodarczych.

Art. 2.
Powyższy artykuł zyskuje nowe brzmienie:
Strony tworzą unię monetarną i celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Hasselandzki dukat zostaje związany w stałym kursie 1:1 z surmeńskim gonem. Strony zobowiązują się do współpracy i wzajemnej koordynacji działań ws. finansowych i gospodarczych.

Art. 3.
1. Niniejsza poprawka wchodzi w życie z momentem podpisu przez przedstwicieli stron.
2. Niniejsza oprawka uchyla obowiązywanie poprzedniej wersji artykułu 8. Traktatu stowarzyszającego.

**********************

Ustawa o Hasselandzkiej Krajowej Kasie Pożyczkowej z 5. lipca 2012 r.  [MUKH 12/07/1]

art. 1. [bank emisyjny]
Hasselandzka Krajowa Kasa Pożyczowa, zwana dalej Kasą, jest bankiem emisyjnym w Królestwie Hasselandu.

art. 2. [organizacja]
1. Na czele Kasy stoi Prezes powoływany przez Króla w porozumieniu z Premierem.
2. Jeśli po 6 miesiącach działalności Prezesa, Król w porozumieniu z Premierem w ciągu 7 dni nie powołają nowego Prezesa, wówczas dotychczasowy Prezes pozostaje pozostaje na swej funkcji przez kolejne 6 miesięcy.
3. Prezes może być odwołany przed upływem kadencji jedynie w przypadku naruszenia przez niego obowiązujących ustaw lub nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 21 dni, za zgodą Izby Reprezentantów.
2. Prezes może powołać Wiceprezesa i Skarbnika.

art. 3. [emisja dukata]
1. Kasa jest jedyna instytucją upoważnioną do emisji dukata.
2. Decyzję o emisji dukata podejmuje Prezes.
3. Pierwsza emisja wynosi 120.000 dukatów, w tym 20.000 dukatów Funduszu Królewskiego. Łączna wysokość emisji nie może przekroczyć kwoty, określonej ustawą.

art. 4. [pożyczki]
1. Kasa udziela pożyczek Skarbowi Państwa.
2. Pożyczki oprocentowane są w wysokości 2% rocznie.
3. Dochody z oprocentowania przeznaczane są na Fundusz Królewski.

art. 5. [kredyty]
Kasa może udzielać kredytów komercyjnych. Szczegóły określa rozporządzenie Prezesa.

art. 6. [nadzór bankowy]
1. Kasa sprawuje nadzór nad bankami komercyjnymi.
2. W szczególności, Prezes udziela zezwolenia na powstanie banku komercyjnego i stwierdza co najmniej raz na 6 miesięcy zgodność działań takiego banku z obowiązującym ustawodawstwem. Stwierdzenie niezgodności może skutkować poleceniami naprawy.
3. Niewykonanie co najmniej trzech poleceń naprawy w okresie co najmniej trzech i co najwyżej czterech miesięcy może skutkować cofnięciem zezwolenia na powstanie banku. Cofnięcie zezwolenia jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Premiera i ministra właściwego do finansów.
4. Cofnięcie zezwolenia może być zaskarżone do sądu.

art. 7. [Fundusz Królewski]
1. Fundusz Królewski jest specjalnym funduszem rezerwowym Króla.
2. Król ma prawo wydatkować z Funduszu Królewskiego do 20.000 dukatów rocznie.
3. Król w porozumieniu z Premierem określi inne niż określone w art. 4. pkt. 3. dochody Funduszu.

art. 7. [realizacja emisji]
Emisja dukata realizowana jest poprzez Centralny Bank Emisyjny.

art. 8. [przepisy przejściowe i wejście ustawy w życie]
1. Do czasu wejścia w życie ustawy o bankach komercyjnych, zasady ich powstawania i funkcjonowania określa Prezes poprzez wydanie rozporządzeń.
2. Do czasu powołania Prezesa, jego obowiązki wykonuje diuk Piotr Kościński.
2. Ustawa wchodzi w życiu po jej opublikowaniu.

****

 

***

Ustawa Mały Kodeks Karny z 28. czerwca 2013 r.  [MUKH 13/06/2]

CZEŚĆ I

Artykuł 1.

1) Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
2) Niniejszą ustawę stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony albo którego skutki czynu zabronionego nastąpiły w Królestwie Hasselandu.

Artykuł 2.

Karami zasadniczymi są:

1) nagana,
2) areszt,
3) więzienie,
4) banicja.

Artykuł 3.

Kara banicji trwa dożywotnio.

Artykuł 5.

1) Kara aresztu trwa do 14 dni,
2) Kara więzienia trwa najkrócej 14 dni, najdłużej 45 dni.

Artykuł 6

Karami dodatkowymi są:
1) pozbawienie praw publicznych na okres do 3 miesięcy,
2) degradacja lub usunięcie z Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu,
3) obowiązek naprawienia szkody.

Artykuł 7.

1) Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło sześć miesięcy.
2) Zatarcie skazania następuje 12 miesięcy po odbyciu kary. W przypadku banicji, o zatarciu decyduje Senat na wniosek Króla, jednak nie wcześniej niż 2 lata od orzeczenia kary.

CZĘŚĆ II

Artykuł 8.

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:
1) podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do urzeczywistnienia pozbawienia niepodległości, oderwania części obszaru lub zmiany środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Królestwa Hasselandu. Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
2) czynienie przygotowań do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt. 1.,
podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do usunięcia środkami bezprawnymi organu władzy Królestwa Hasselandu lub samorządu; Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
3) czynienie przygotowań do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt. 3.,
doprowadzenie miejsc, o których mowa w art. 2. pkt. 1-4 do stanu praktycznej nieużywalności; Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
4) inne działanie na szkodę Królestwa Hasselandu.
5) publiczne znieważanie Narodu Hasselandzkiego lub Królestwa Hasselandu,
publiczne znieważanie Króla Hasselandu,
6) publiczne znieważanie głowy obcego państwa, akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa, osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego państwa w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Artykuł 9.

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:
1) grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,
2) stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania lub zaniechania.

Artykuł 10.

Zabronione jest publiczne prezentowanie treści obrażających uczucia religijne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 11.

Zabronione jest publicznie prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy, oraz prezentowanie osobie która nie ukończyła 15 lat treści pornograficznych.

CZĘŚĆIII

Artykuł 12.

1) Do czasu powołania Prezesa Sądu Najwyższego, jego uprawnienia wykonuje Król, występując jako Sprawiedliwość Królewska.
2) Król ma prawo powoływać Asesorów, zastępujących Sędziów Sądu Najwyższego.
3) Sąd Najwyższy w pełnym składzie może być zastąpiony przez Senat.
3) W razie, gdy Asesor orzeka w I instancji, oskarżonemu przysługuje prawo odwołnia w terminie dni 5 do Sprawiedliwości Królewskiej. W razie, gdy Król orzeka w I instancji, oskarżonemu przysługuje prawo odwołnia w terminie dni 5 do Senatu.

Artykuł 13.

1. Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
2. Po 10 miesiącach od wejścia ustawy w życie, Król zarządza publiczną debatę nad całościowym prawem karnym, które powinno zostać przyjęte nie później niż rok od czasu wejścia ustawy w życie.

***

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s