Konstytucja

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA HASSELANDU
z dn. 5 lipca 2014 r. na czas obowiązywania umowy stowarzyszeniowej z Republiką Bialeńską

Artykuł I
W sprawie władzy państwowej
Władzę w Królestwie Hasselandu sprawuje Król i obywatele.

Artykuł II
W sprawie Króla
1. Król jest najwyższym reprezentantem Królestwa Hasselandu. Osoba Króla jest nietykalna.
2. Król może wypełniać obowiązki urzędników państwowych, o ile są oni nieobecni, a ich zastępcy są nieobecni przez co najmniej 5 dni.
3. Król nadaje i pozbawia obywatelstwa; od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Senatu, którego decyzja jest ostateczna.
4. Król, po zasięgnięciu opinii Senatu, nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne. W razie gdy szlachcic lub arystokrata dopuścił się zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa, Król po uzyskaniu zgody Senatu może pozbawić tytułu lub go obniżyć.
5. Król nadaje ordery i odznaczenia państwowe, ustanowione przez Zgromadzenie Obywateli.
6. Król ma prawo łaski.
7. Król, po konsultacjach z senatorami, dokonuje powszechnej wykładni ustaw.
8. Król jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w zakresie ustalonym z Republiką Bialenii.
9. Król dysponuje Dworem Królewskim, stanowiącym administrację państwową Królestwa.
10. W razie, gdy tron jest opróżniony, lub gdy Król jest nieobecny, jego obowiązki wypełnia Regent, wyznaczony przez Króla, a w razie braku Regenta – Lord Szambelan lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli. Król określa czas swej nieobecności i okres wypełniania jego obowiązków przez Regenta lub inne osoby; jeśli tego nie uczynił, a jest nieobecny w miejscach publicznych co najmniej 5 dni, wówczas fakt ten stwierdza i podejmuje stosowne działania odpowiednio Regent, Lord Szambelan lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli.
11. Król może wyznaczyć swego następcę. W razie niewyznaczenia następcy, nowego Króla wybiera Zgromadzenie Obywateli, przy czym diukowie i książęta mają po 5 głosów, markizowie po 4, hrabiowie i baronowie po 3, pozostała szlachta po 2, a pozostali obywatele po 1 głosie. Kandydat na Króla musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 6 miesięcy, szlachcicem.
12. Tron uznaje się za opróżniony w razie:
a) śmierci Króla;
b) odejścia Króla z Królestwa Hasselandu;
c) abdykacji Króla;
d) nieusprawiedliwionej nieobecności Króla, trwającej bez przerwy ponad 4 miesiące.
Opróżnienie tronu ogłasza Prezes Sądu Najwyższego, Lord Szambelan lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli. W razie ich braku może to uczynić Senator, działający w porozumieniu ze wszystkimi innymi aktywnymi Senatorami. Ogłoszenie dotyczące nieusprawiedliwionej nieobecności Króla staje się nieskuteczne, jeśli Król zjawi się w terminie 14 dni od jego dokonania. W terminie 14 dni od ogłoszenia opróżnienia tronu, Prezes Sądu Najwyższego, Lord Szambelan lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli, albo osoba, która to uczyniła obwieszcza wstąpienie na tron następcy Króla lub zwołuje Zgromadzenie Obywateli dla dokonania wyboru Króla. Szczegóły określa ustawa.

Artykuł III
W sprawie władzy ustawodawczej
1. Władzę ustawodawczą sprawuje Senat i Zgromadzenie Obywateli.
2. Zgromadzenie Obywateli stanowią wszyscy aktywni obywatele Królestwa. Zgromadzeniu przewodniczy Marszałek wybierany na okres 4 miesięcy, który może powołać Wicemarszałka. W razie braku Marszałka, zastepuje go do czasu wyboru nowego Marszałek-Senior wskazany przez Króla.
3. Senatorami są wszyscy książęta, diukowie i markizowie. Senatowi przewodniczy Król, lub w jego zastępstwie powoływany przez Króla spośród senatorów Lord Sekretarz Senatu.
4. Inicjatywę ustawodawczą ma każdy obywatel.
5. Zgromadzenie Obywateli przyjmuje ustawy większością co najmniej ponad połowy głosów wszystkich aktywnych obywateli. Za aktywnych obywateli uznaje się obywateli, którzy w jakikolwiek sposób byli obecni na forum Królestwa Hasselandu podczas 30 dni poprzedzających głosowanie.
6. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Króla. W razie niezatwierdzenia ustawy, Zgromadzenie Obywateli może większością 2/3 głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Król będzie musiał podpisać.
7. W razie nagłej konieczności, ustawy może też wydawać Król po zasięgnięciu opinii Senatu. Zgromadzenie Obywateli może w terminie 14 dni wezwać Króla do anulowania lub zmiany wydanej przez niego ustawy, a Król do tego musi się przychylić.

Artykuł IV
W sprawie administracji państwowej
1. Najwyższym organem administracji państwowej jest Lord Szambelan.
2. Lorda Szambelana powołuje Król za zgodą Zgromadzenia Obywateli.
3. W razie potrzeby Król, na wniosek Lorda szambelana, powołuje jego Zastępcę – Lorda Stewarda oraz Lordów do spraw.
4. Każdy urzędnik władz wykonawczych w Królestwie Hasselandu może zostać zastąpiony, w razie nieobecności:
a) przez swego zastępcę, o ile takowego posiada;
b) przez swojego przełożonego, a razie potrzeby i przez osobę, która mianowała jego przełożonego i jego zwierzchnika.

Artykuł V
W sprawie podziału administracyjnego
1. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi w Królestwie Hasselandu są prowincje Razuri i Zagisa.
2. Władzą w prowincji są Zgromadzenia Prowincjonalne, w których uczestniczą wszyscy obywatele, zamieszkali w prowincji, oraz Gubernatorzy Prowincji, wybierani przez Zgromadzenia Prowincjonalne na okres 4 miesięcy. W razie braku Gubernatorów, ich obowiązki wypełnia Lord Szambelan. Gubernator Prowincji może powołać Ministra Stanu i innych urzędników prowincji, wyznaczając ich kompetencje.
3. Najniższymi jednostkami podziału terytorialnego są miasta i wsie.
4. Władzami miast i wsi są: zebranie mieszkańców miasta lub wsi, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub wsi, mer miasta w miastach, wybierany przez zebranie; wójt we wsiach, dożywotni we wsiach nadanych i wybierany przez zebranie mieszkańców w pozostałych.

Artykuł VI
W sprawie władzy sądowniczej
1. Najwyższą władzę sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy.
2.Instancją odwoławczą jest Sąd Ludowy Republiki Bialenii.
3. Sąd Najwyższy składa się z Prezesa Sądu Najwyższego i w miarę potrzeby innych Sędziów Sądu Najwyższego.
4. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Król. Sędziów powołuje Król na wniosek Prezesa.
5. Sąd orzeka w oparciu o Konstytucję i ustawy.
6. Sąd może orzekać kary banicji, więzienia, aresztu oraz nagany.

Artykuł VII
w sprawie praw i obowiązków obywateli
1. Obywatelom Królestwa przysługuje prawo do prowadzenia wszelkiej działalności nie prowadzącej do szkody innych osób lub Królestwa.
2. Każdy obywatel jest zobowiązany do:
a) wierności Królestwu Hasselandu;
b) przestrzegania prawa Królestwa Hasselandu;
c) troski o wspólne dobro Królestwa Hasselandu;
d) dbania o miejsca publiczne Królestwa Hasselandu,
e) przestrzegania prawa Republiki Bialenii w zakresie, w jakim obowiązuje ono na terytorium Królestwa Hasselandu.
3. Prawa obywatelskie mogą zostać ograniczone wyłącznie w drodze ustawy oraz czasowo, podczas stanu wyjątkowego, w drodze rozporządzenia królewskiego.
4. Prawa obywatelskie dotyczą wszystkich mieszkańców Królestwa Hasselandu, w zakresie określonym ustawą.

Artykuł VIII
W sprawie stanu wyjątkowego
1. Król może wprowadzić stan wyjątkowy z własnej inicjatywy i na wniosek Premiera, w razie szczególnego zagrożenia Państwa. Po ustaniu zagrożenia, Król odwołuje stan wyjątkowy.
2. Podczas stanu wyjątkowego Król może wydawać ustawy bez uzyskania opinii Senatu.

Artykuł IX
w sprawie miejsc publicznych
1. Miejscami publicznymi Królestwa Hasselandu są: strona internetowa Hasselandu, forum dyskusyjne Hasselandu, lista dyskusyjna Hasselandu i inne strony, fora i listy, ustanowione przez władze Królestwa.
2. Miejsca publiczne Królestwa Hasselandu mogą funkcjonować w ramach miejsc publicznych Republiki Bialenii.
2. Za miejsca publiczne, ich organizację i bezpieczeństwo odpowiada Król, co nie dotyczy miejsc publicznych Republiki Bialenii.

**********

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA HASSELANDU
z dn. 1 grudnia 2013 r. [zawieszona na czas stowarzyszenia z Bialenią]

Artykuł I
W sprawie podziału władzy

1. Władzę w Królestwie Hasselandu sprawuje Król i obywatele.
2. Król jest najwyższą władzą Królestwa Hasselandu.
3. Obywatele sprawują władzę w Królestwie Hasselandu poprzez obywatelską władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Artykuł II
W sprawie Króla

1. Król jest najwyższym reprezentantem Królestwa Hasselandu. Osoba Króla jest nietykalna.
2. Król może wypełniać obowiązki Premiera, Wicepremiera i Ministrów o ile są oni nieobecni, a ich zastępcy są nieobecni przez co najmniej 5 dni.
3. Król nadaje i pozbawia obywatelstwa; od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Senatu, którego decyzja jest ostateczna,
4. Król, po zasięgnięciu opinii Senatu, nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne. W razie gdy szlachcic lub arystokrata dopuścił się zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa, Król po uzyskaniu zgody Senatu może pozbawić tytułu lub go obniżyć.
5. Król nadaje ordery i odznaczenia państwowe, ustanowione przez Kongres.
6. Król ma prawo łaski.
7. Król jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i nadaje stopnie generalskie i inne stopnie wojskowe. Król może upoważnić dowódcę sił zbrojnych do nadawania oficerskich i podoficerskich stopni wojskowych.
8. Król dysponuje Dworem Królewskim, będącym jego organem pomocniczym i doradczym. Król powołuje urzędników Dworu, w tym Lorda Szambelana kierującego Dworem i Lorda Stewarda jako jego zastępcę.
9. W razie, gdy tron jest opróżniony, lub gdy Król jest nieobecny, jego obowiązki wypełnia Regent, wyznaczony przez Króla, a w razie braku Regenta – Premier, gdy zaś i on jest nieobecny, to Lord Szambelan. Król określa czas swej nieobecności i okres wypełniania jego obowiązków przez Regenta lub inne osoby; jeśli tego nie uczynił, a jest nieobecny w miejscach publicznych co najmniej 5 dni, wówczas fakt ten stwierdza i podejmuje stosowne działania odpowiednio Regent, Premier lub Lord Szambelan.
10. Król może wyznaczyć swego następcę. W razie niewyznaczenia następcy, nowego Króla wybiera Zgromadzenie Obywateli, przy czym diukowie i książęta mają po 5 głosów, markizowie po 4, hrabiowie i baronowie po 3, pozostała szlachta po 2, a pozostali obywatele po 1 głosie. Kandydat na Króla musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 6 miesięcy, szlachcicem.
11. Tron uznaje się za opróżniony w razie:
a) śmierci Króla;
b) odejścia Króla z Królestwa Hasselandu;
c) abdykacji Króla;
d) nieusprawiedliwionej nieobecności Króla, trwającej bez przerwy ponad 4 miesiące.
Opróżnienie tronu ogłasza Prezes Sądu Najwyższego lub Premier albo Lord Szambelan. W razie ich braku może to uczynić Senator, działający w porozumieniu ze wszystkimi innymi aktywnymi Senatorami. Ogłoszenie dotyczące nieusprawiedliwionej nieobecności Króla staje się nieskuteczne, jeśli Król zjawi się w terminie 14 dni od jego dokonania. W terminie 14 dni od ogłoszenia opróżnienia tronu, Prezes Sądu Najwyższego, Premier, Lord Szambelan lub osoba, która to uczyniła obwieszcza wstąpienie na tron następcy Króla lub zwołuje Zgromadzenie Obywateli dla dokonania wyboru Króla. Szczegóły określa ustawa.

Artykuł III
W sprawie władzy ustawodawczej

1. Władzę ustawodawczą sprawuje Kongres.
2. Kongres składa się z trzech Reprezentantów, tworzących Izbę Reprezentantów, a także z Senatorów, tworzących Senat.
3. Reprezentantem może zostać każdy obywatel Królestwa Hasselandu. Reprezentanci wybierani są w powszechnych i tajnych wyborach, przy czym Król, książęta i diukowie mają trzy głosy, inni arystokraci mają dwa głosy, a pozostali obywatele – jeden. Kadencja Reprezentantów trwa 4 miesiące.
4. Izba Reprezentantów wybiera swego Przewodniczącego, a ten powołuję Zastępcę Przewodniczącego.
5. W razie, gdy liczba obywateli nie przekracza 25, Król może zadecydować o zastąpieniu Izby Reprezentantów przez Zgromadzenie Obywateli, któremu przewodniczy samodzielnie lub deleguje do przewodniczenia Premiera albo inną osobę i któremu nadaje Regulamin.
6. Senatorami są wszyscy książęta, diukowie i markizowie, o ile nie są Reprezentantami, a także Lord Szambelan, niezależnie od tytułu szlacheckiego. Senatowi przewodniczy Król, lub w jego zastępstwie powoływany przez Króla spośród senatorów Lord Sekretarz Senatu, natomiast w razie jego nieobecności – Lord Szambelan.
7. Inicjatywę ustawodawczą ma Król, Premier i każdy członek Kongresu oraz co najmniej dwóch obywateli.
8. Izba Reprezentantów przyjmuje ustawy większością co najmniej 2 głosów, a Zgromadzenie Obywateli większością co najmniej ponad połowy głosów wszystkich aktywnych obywateli. Za aktywnych obywateli uznaje się obywateli, którzy w jakikolwiek sposób byli obecni na forum Królestwa Hasselandu podczas 30 dni poprzedzających głosowanie.
9. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Króla. W razie niezatwierdzenia ustawy, Kongres obradujący wspólnie może większością 2/3 głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Król będzie musiał podpisać; w razie braku Izby Reprezentantów wymagana jest większość 2/3 aktywnych obywateli i 2/3 senatorów.
10. W razie nagłej konieczności, ustawy może też wydawać Król po zasięgnięciu opinii Senatu. Izba Reprezentantów może w terminie 14 dni wezwać Króla do anulowania lub zmiany wydanej przez niego ustawy, a Król do tego musi się przychylić.
11. Zasady procedowania w Kongresie określa przyjęty przez Izbę Reprezentantów i zatwierdzony przez Króla Regulamin.

Artykuł IV
W sprawie władzy wykonawczej

1. Najwyższym organem administracji jest Premier.
2. Premier wybierany jest w wyborach powszechnych. Kadencja Premiera trwa cztery miesiące. Premier musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 6 miesięcy. Wybory Premiera odbywają się analogicznie jak wybory Reprezentantów, przy czym kandydat musi uzyskać ponad połowę głosów. Szczegóły określa Regulamin, przyjęty przez Króla.
3. Premier:
a) kieruje administracją państwową,
b) określa urzędy państwowe i ich kompetencje,
c) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy; Izba Reprezentantów może anulować te rozporządzenia, jednak nie później, niż 7 dni po ich wydaniu,
d) wydaje rozporządzenia i zarządzenia wykonawcze,
e) powołuje urzędników administracji, za wyjątkiem tych, którzy są wybierani.
4. W skład Rządu Królestwa Hasselandu wchodzą: Wicepremier i Ministrowie.
a) Wicepremier i Ministrowie są powoływani przez Króla na wniosek Premiera.
b) Wicepremier zastępuje Premiera w razie jego nieobecności; Ministrowie zastępują Wicepremiera i Premiera w ustalonym porządku.
d) Wicepremier i Ministrowie mogą wydawać zarządzenia w trybie regulowanym przez rozporządzenie Premiera.
4. Każdy urzędnik władz wykonawczych w Królestwie Hasselandu może zostać zastąpiony, w razie nieobecności:
a) przez swego zastępcę, o ile takowego posiada;
b) przez swojego przełożonego, a razie potrzeby i przez osobę, która mianowała jego przełożonego i jego zwierzchnika.

Artykuł V
W sprawie podziału administracyjnego

1. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi w Królestwie Hasselandu są prowincje Razuri i Zagisa.
2. Władzą w prowincji są Zgromadzenia Prowincjonalne, w których uczestniczą wszyscy obywatele, zamieszkali w prowincji, oraz Gubernatorzy Prowincji, wybierani przez Zgromadzenia Prowincjonalne na okres 4 miesięcy. Gubernator Prowincji może powołać Ministra Stanu i innych urzędników prowincji, wyznaczając ich kompetencje.
3. Najniższymi jednostkami podziału terytorialnego są miasta i wsie.
4. Władzami miast i wsi są: zebranie mieszkańców miasta lub wsi, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub wsi, mer miasta w miastach, wybierany przez zebranie; wójt we wsiach, dożywotni we wsiach nadanych i wybierany przez zebranie mieszkańców w pozostałych.

Artykuł VI
W sprawie władzy sądowniczej

1. Najwyższą władzę sądowniczą sprawuje Król oraz Sąd Najwyższy.
2. Król jest najwyższą instancją odwoławczą i w razie braku Sądu Najwyższego zastępuje go, powołując w miarę potrzeby Asesorów, mających uprawnienia Sędziów Sądu Najwyższego.
2. Sąd Najwyższy składa się z Prezesa Sądu Najwyższego i w miarę potrzeby innych Sędziów Sądu Najwyższego.
3. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Król; Król może powierzyć powołanie Prezesa Izbie Reprezentantów. Sędziów powołuje analogicznie Król na wniosek Prezesa.
4. Sąd orzeka w oparciu o Konstytucję i ustawy.
5. Sąd może orzekać kary banicji, więzienia, aresztu oraz nagany.
7. Sąd Najwyższy dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.
a) W przypadku ustaw konstytucyjnych, czyni to na wniosek Króla lub Premiera.
b) W przypadku innych ustaw, czyni to na wniosek Króla, Premiera, Ministra, członka Kongresu lub co najmniej 2 obywateli.

Artykuł VII
w sprawie praw i obowiązków obywateli

1. Obywatelom Królestwa przysługuje prawo do prowadzenia wszelkiej działalności nie prowadzącej do szkody innych osób lub Królestwa.
2. Każdy obywatel jest zobowiązany do:
a) wierności Królestwu Hasselandu;
b) przestrzegania prawa Królestwa Hasselandu;
c) troski o wspólne dobro Królestwa Hasselandu;
d) dbania o miejsca publiczne Królestwa Hasselandu.
3. Prawa obywatelskie mogą zostać ograniczone wyłącznie w drodze ustawy oraz czasowo, podczas stanu wyjątkowego, w drodze rozporządzenia królewskiego.
4. Prawa obywatelskie dotyczą wszystkich mieszkańców Królestwa Hasselandu, za wyjątkiem pkt 1h, o ile ich działania nie naruszają pkt. 3. b,c,d. niniejszego Artykułu.

Artykuł VIII
W sprawie stanu wyjątkowego

1. Król może wprowadzić stan wyjątkowy z własnej inicjatywy i na wniosek Premiera, w razie szczególnego zagrożenia Państwa. Po ustaniu zagrożenia, Król odwołuje stan wyjątkowy.
2. Podczas stanu wyjątkowego Król może wydawać ustawy bez uzyskania opinii Senatu. Po zakończeniu stanu wyjątkowego Izba Reprezentantów w przeciągu 14 dni może zażądać uchylenia tych ustaw, co Król uczyni lub skieruje ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Izbę.

Artykuł IX
w sprawie miejsc publicznych

1. Miejscami publicznymi Królestwa Hasselandu są: strona internetowa Hasselandu, forum dyskusyjne Hasselandu, lista dyskusyjna Hasselandu i inne strony, fora i listy, ustanowione przez władze Królestwa.
2. Za miejsca publiczne, ich organizację i bezpieczeństwo odpowiada Rząd.

Artykuł X
W sprawach innych

1. Wszyscy wybierani urzędnicy, Reprezentanci i Senatorzy przed objęciem urzędu podejmują uroczyste przyrzeczenie: “Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją i najlepiej jak potrafię wykonywał wszystkie ciążące na mnie obowiązki, wierny wobec Króla i Narodu Hasselandzkiego”.
2. Gdy liczba obywateli nie przekracza 25, Król może zadecydować o tym, że Premier powoływany jest w drodze mianowania, po zasięgnięciu opinii Izby Reprezentantów lub Zgromadzenia Obywateli.
3. Niniejsza Ustawa wchodzi w życie 7 dni od jej przyjęcia. Równocześnie traci moc Ustawa Konstytucyjna o Władzy Państwowej. W ciągu kolejnych 14 dni Król przedstawi Kongresowi listę ustaw do anulowania bądź zmiany.
4. Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały Izby Reprezentantów lub uchwały Zgromadzenia Obywateli podjętej głosami przynajmniej 3/4 głosujących, przy minimum obecnych co najmniej 2/3 aktywnych obywateli, następnie zatwierdzonej przez 2/3 Senatu, a także potwierdzonej przez Króla. Zmiana liczby Reprezentantów może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały Izby Reprezentantów, potwierdzonej przez Króla.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s