Umowy międzynarodowe

TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Hasselandu a Wielkim Księstwem Solardii

[ratyfikowany 27 marca 2014 r.]

W dniu 19 marca 2013 roku
w Viktorii
Wysokie Układające się Strony:
JKM Piotr Paweł I, Król Hasselandu, etc.,
w imieniu własnym i Królestwa Hasselandu;
oraz
JXM Morfeusz Lucjusz Tyler, Wielki Książę Solardii, etc.
w imieniu własnym i Wielkiego Księstwa Solardii;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone
we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach
używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki
dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie
przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Wielkim Księstwie Solardii oraz
przedstawicielstwa Wielkiego Księstwa Solardii w Królestwie Hasselandu.
Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana
jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa
dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa
dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa
przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w
sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym
na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze
dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z
zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w
art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora,
Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie
go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do
złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa
wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania
działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
Art. 8.
Językiem stosowanym we wzajemnych stosunkach między Wysokimi Układającymi
się Stronami będzie język polski.
Art. 9.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy
traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z
upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia
traktatu drugiej stronie.

Art. 10.
1. Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez
Wysokie Układające się Strony.
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym
Wysokich Układających się Stron.

***

Traktat o współpracy między Królestwem Hasselandu i Królestwem Surmeńskim

[ratyfikowany 21 maja 2013 r.]

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Viktorjos Paulosigos, król Surmenii, książę Urbino, pan na Archipelagu Surmeńskim, etc. w imieniu własnym oraz całego Królestwa Surmeńskiego

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, król Hasselandu, pan na Razuri, diuk starohasselandzki, kontradmirał Hasselandzkiej Marynarki Wojennej, etc. w imieniu własnym oraz całego Królestwa Hasselandu

mając na uwadze:

– dobro wspólne wszystkich obywateli obojga państw, które będzie najwyższym priorytetem w stanowieniu relacji między narodami,
– wagę i istotę integracji i współdziałania w obrębie jednego kontynentu,
– potrzebę nawiązywania i zacieśniania stosunków międzynarodowych dla dobra i rozwoju obojga państw,
– najlepsze intencje i układając się w najlepszej wierze,

postanowiły, że:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i deklarują wyrzeknięcie się stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi – za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, którzy nosić będą tytuł Wysokiego Komisarza, oraz konsularne na szczeblu konsuli generalnych.
2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrement strony przyjmującej.
3. Konsulowie generalni powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu exequatur strony przyjmującej.

Art. 3.
Ambasadorzy oraz konsule generalni korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
b ) Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
c) Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d) Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.

Art. 4.
1. Ambasador oraz konsul generalny zostaje odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b ) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.

Art. 5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu. Szczegóły określi umowa.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
1. Traktat wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez obie Wysokie Układające się Strony. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.
2. Traci moc Traktat stowarzyszający między Demokracją Surmeńską a Królestwem Hasselandu z dnia 27 lutego 2012 roku.

***

Traktat o wzajemnym uznaniu i współpracy między
Zjednoczonym Królestwem Samundy i Królestwem Hasselandu
z dnia 15 stycznia 2014 roku

[ratyfikowany 20 stycznia 2014 r.]

Jej Królewska Wysokość, Meisande V Gvandoya, Malkia Zjednoczonego Królestwa Samundy
w imieniu własnym i mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Samundy,

oraz

Jego Królewska Wysokość, Piotr Paweł I Król Hasselandu
w imieniu własnym i mieszkańców Królestwa Hasselandu,

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych oraz współpracy:

Art. 1.

1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne otwierając placówki dyplomatyczne.

2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Zjednoczonego Królestwa Samundy w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Zjednoczonym Królestwie Samundy.

Art. 3.

Wysoka Układająca sią Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głów państw).

Art. 4.

1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.

2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:

a. Nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.

b. Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmujacego.

c. Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.

d. Korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za własciwy, w środkach masowego przekazu, w tym na forum państwa przyjmującego.

e. Nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 punkt b.

Art. 5.

Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub/i uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.

1. Ambasador może zrzec się immunitetu.

2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, współpracy i pozytywnych relacji.

Art. 8.

1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu
traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go
przez Wysokie Układające się Strony.

Malkia Zjednoczonego Królestwa Samundy
(-) Meisande V Gvandoya
Kigeni (MSZ), Osen (MS) , Mlikesh

Król Hasselandu
(-) Piotr Paweł I

***

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Hasselandu a Republiką Palmową sporządzony w mieście Angemont dnia 31 lipca 2014 roku.

[ratyfikowany 4 sierpnia 2014 r.]

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, Król Hasselandu
w imieniu własnym oraz Królestwa Hasselandu

oraz

Jego Ekscelencja Juan Pablo Morales, Prezydent Republiki Palmowej
w imieniu własnym oraz Republiki Palmowej

zawierają w najlepszej wierze poniższe postanowienia:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne części polskiego Mikroświata oraz wyrażają głębokie poszanowanie swojej integralności terytorialnej.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec Drugiej Strony.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do utworzenia szlaku handlowego pomiędzy Stronami oraz zapewnienia swobody przepływu towarów zgodnie z prawem gospodarczym każdej ze Stron.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony mają prawo wysłać do drugiej ze Stron ambasadora w celu reprezentowania swoich interesów.
2. Ambasador rozpoczyna swoją działalność po otrzymaniu od głowy państwa Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność.
3. Wniosek o pozwolenie na działalność składa minister właściwy do spraw zagranicznych Strony Wysyłającej.
4. Ambasador kończy swoją działalność:
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej,
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony Przyjmującej.

Art. 5.
1. Ambasadorzy mają zapewniony immunitet dyplomatyczny w czasie pełnienia swoich obowiązków na terenie Drugiej Strony.
2. Immunitet dyplomatyczny oznacza:
a) niepodleganie jurysdykcji karnej bądź cywilnej, chyba że sprawa jest niezwiązana z działalnością dyplomatyczną ambasadora,
Fajne prawo przemieszczania się po terenie całej Drugiej Strony z wyłączeniem stref zamkniętych,
c) prawo do odmowy składania zeznań w charakterze świadka,
d) prawo do nieskrępowanego reprezentowania Państwa Wysyłającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory związane z postępowaniem ambasadorów w drodze dyplomatycznej.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on wówczas moc prawną w trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat niniejszy zyskuje moc prawną z chwilą ratyfikacji go przez Wysokie Układające się Strony.

***

Traktat
pomiędzy Królestwem Agurii a Królestwem Hasselandu
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

[ratyfikowany 16 sierpnia 2014 r.]
Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, w imieniu Królestwa Hasselandu
oraz
Jego Królewska Mość Piotr II Konstanty, w imieniu Królestwa Agurii.

postanawiają, co następuje:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi – za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrément strony przyjmującej.

Art. 3.
Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
b ) Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
c) Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d) Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.

Art. 4.
1. Ambasador zostaje odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b ) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.

Art. 5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji przez obie Wysokie Układające się Strony. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.

***

Traktat
pomiędzy Królestwem Skarlandu a Królestwem Hasselandu
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

[ratyfikowany 27 sierpnia 2014 r.]

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, w imieniu Królestwa Hasselandu
oraz
Jej Królewska Mość Eleonora I, w imieniu Królestwa Skarlandu.

postanawiają, co następuje:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi – za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrément strony przyjmującej.

Art. 3.
Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
b ) Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
c) Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d) Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.

Art. 4.
1. Ambasador zostaje odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b ) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.

Art. 5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji przez obie Wysokie Układające się Strony. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.

***

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Królestwem Hasselandu
a
Federacją Brodryjską

Dnia 14 sierpnia 2014 roku w Mieście Stołecznym Angemont

[ratyfikowany 27 sierpnia 2014 r.]

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Piotr I Paweł
Król Hasselandu
oraz

Jego Ekscelencja Fiodor Dostojewski
Przewodniczący Komisji Spraw Zewnętrznych Federacji Brodryjskiej
w imieniu Jego Ekscelencji Dmitrija Smirnoffa
Prezydenta Federacji Brodryjskiej

zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I
[Postanowienia Ogólne]

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Hasselandu, a Federacją Brodryjską.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu i Federacja Brodryjska postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II
[Rozwiązywanie sporów]

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III
[Kontakty międzypaństwowe]

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 6.
Reprezentantem każdej ze stron, na terenie państwa drugiego, jest mianowany zgodnie z prawem wewnętrznym państw sygnatariuszy , Ambasador.

Rozdział IV
[Ambasadorowie]

Art. 7.
Ambasadorowie obu stron muszą otrzymać agrement od państwa przyjmującego.

Art. 8.
Wydalenie Ambasadora z kraju przyjmującego następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 9.
Ambasador nie może w kraju przyjmującym zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V
[Współpraca]

Art. 10.
Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 11.
Państwa, będące Stronami niniejszego traktatu zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI
[Postanowienia Końcowe]

Art. 12.
Termin wypowiedzenia niniejszego traktatu wynosi siedem dni. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa przyjmującego, przysługuje Immunitet Dyplomatyczny. Jednakże taki wyjazd musi nastąpić nie później niż 3 dni po tym, jak traktat przestanie obowiązywać.

Art.13.
Niniejszy traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikowania przez obie Strony.

***

Sojusz na Rzecz Rozwoju i Promocji
Zawarty pomiędzy:
Federacją Brodryjską
Królestwem Hasselandu
Republiką Azymutii
Republiką Bialeńską
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu
W dniu 15.10.2014 roku
w Mieście Stołecznym AngemontWysokie Układające się Strony:
Jego Ekscelencja Andrzej Swarzewski, prezydent Federacji Brodryjskiej,
w imieniu Federacji Brodryjskiej oraz własnym

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, król Królestwa Hasselandu,
w imieniu Królestwa Hasselandu oraz własnym

Jego Ekscelencja Ferenc von Nacht, delegat Republiki Azymutii na Szczyt Mikropaństw w Angemont,
w imieniu Republiki Azymutii oraz własnym

Jego Ekscelencja Kristian Iversen, minister spraw zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
w imieniu Republiki Bialeńskiej, prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz własnym

Jego Królewska Mość Ametyst Farabodus, król Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu
w imieniu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu oraz własnym

My, państwa polskiego wirtualnego świata, zawieramy niniejszy traktat w obliczu szalejącego kryzysu demograficznego i wizji utraty świata przez nas stworzonego. Zjednoczeni chęcią przetrwania postanawiamy, co następuje.

Art. 1.
Wysokie Układające się Strony, dalej zwane Stronami, uznają swoją państwowość oraz traktują się jako niezależne podmioty prawa międzynarodowego.

Art. 2.
Powołuje się do życia Radę Sojuszu na Rzecz Rozwoju i Promocji, dalej zwaną radą.

Art. 3.
W skład rady ustalanie jest na poziomie statutu, zawartego w załączniku.

Art. 4.
Szczegóły prac rady definiuje Statut rady, dalej zwany statutem, zawarty w załączniku.

Art. 5.
Każda ze Stron może wypowiedzieć tenże traktat. Traci on swą moc prawną tylko w stosunku do Strony wypowiadającej piątego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu wszystkim sygnatariuszom.

Art. 6.
Niniejszy traktat wchodzi w życie dwie doby po ratyfikowaniu go przez co najmniej dwie Strony.

W imieniu Federacji Brodryjskiej
Andrzej Swarzewski

W imieniu Królestwa Hasselandu
Piotr Paweł I

W imieniu Republiki Azymutii
Ferenc von Nacht

W imieniu Republiki Bialeńskiej
Kristian Iversen

W imieniu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu
Ametyst Farabodus

***

Statut Rady Sojuszu na Rzecz Rozwoju i Promocji

Art. 1.
Statut Rady Sojuszu na Rzecz Rozwoju i Promocji, dalej zwany statutem, reguluje zasady działania Rady Sojuszu na Rzecz Rozwoju i Promocji, dalej zwaną radą.

Art. 2.
W skład rady wchodzą głowy państwa państw-sygnatariuszy lub osoby przez nie wyznaczone. Zmiany w składzie rady następują na wniosek:
1. Wniosek o dodanie nowego członka do rady, podpisany przez minimum dwóch członków, przegłosowywany przez 2/3 głosów.
2. Wniosek o usunięcie członka z rady, podpisany przez minimum trzech członków, przegłosowywany przez 2/3 głosów.

Art. 3.
Rada nie ma stałej siedziby. Radę goszczą państwa-sygnatariusze, istniejące co najmniej od 180 dni, zgodnie z kolejnością alfabetyczną, która dotyczy pełnych, oficjalnych nazw państw-sygnatariuszy. W przypadku niemożności goszczenia rady na swoim terenie, obowiązek ten przechodzi na następne państwo w kolejności alfabetycznej. Rotacja odbywa się co 60 dni.

Art. 4.
Państwo goszczące ma dowolność w szczegółowym umiejscowieniu siedziby rady na terenie swojego kraju.

Art. 5.
Obradom rady przewodniczy państwo goszczące.

Art. 6.
Podczas obrad rada przegłosowuje:
1. Uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych, do których przestrzegania zobowiązują się wszyscy członkowie, zgłoszone przez jednego lub wielu członków rady.
2. Rezolucje, przy większości głosów, które przestrzegane są przez kraje, które do tego się zobowiążą, zgłoszone przez jednego lub wielu członków rady.

Art. 7.
Debata nad złożonymi projektami uchwał oraz rezolucji rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia projektu oraz trwa nie dłużej niż tydzień. Gospodarz może skrócić debatę maksymalnie o 3 dni. Podczas debaty można zgłaszać poprawki oraz autopoprawki. Po skończeniu się debaty, gospodarz zarządza głosowanie trwające nie krócej niż 3 dni, oraz nie dłużej niż tydzień.

Art. 8.
Możliwe jest utworzenie komisji na wniosek 1/3 członków rady.

Art. 9.
Członkostwo w komisjach jest fakultatywne.

Art. 10.
Zasady działania poszczególnej komisji reguluje dokument załączony do wniosku o powołanie.

Art. 11.
Możliwe jest zmienienie statutu większością 3/5 głosów.

Art. 12.
Statut wchodzi w życie z chwilą powołania rady.

***

Układ stowarzyszeniowy

z 5.07.2015 r.
Wysokie Umawiające się Strony:
Republika Bialenii, reprezentowana przez Prezydenta Markusa Felixa Spirkina von Wettin

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez Króla Piotra Pawła I,

stanowią, co następuje:

Art. 1.
Republika Bialenii i Królestwo Hasselandu, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni, bliskiej współpracy i sojuszu wojskowym.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu staje się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialenii.

Art. 3.
Republika Bialenii:
a) reprezentuje Królestwo Hasselandu wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Królestwa Hasselandu;

Art. 4.
Królestwo Hasselandu:
a) dobrowolnie przyjmuje opiekę Republiki Bialenii i akceptuje jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowuje autonomię wewnętrzną;
c) zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialenii z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialenii może prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialenii może posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku może też reprezentować Republikę Bialenii;
d) deklaruje przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne.

Art. 5.
Na terytorium Królestwa Hasselandu obowiązuje prawo Republiki Bialenii w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialenii.

Art. 6.
Sądownictwo na terytorium Królestwa Hasselandu sprawowane jest przez Sąd Najwyższy. Od wyroków Sądu Najwyższego, wydawanych na podstawie prawa hasselandzkiego, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialenii. Sąd Ludowy Republiki Bialenii może też zastępować sąd hasselandzki w razie jego niefunkcjonowania.

Art. 7.
Obywatelstwo Królestwa Hasselandu jest równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialenii. Obywatele Republiki Bialenii, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu, muszą osiedlić się na terytorium Królestwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.

Art. 8.
Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Art. 9.
1. Królestwo Hasselandu zobowiązuje się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.
2. Królestwo Hasselandu deklaruje, iż zawarte przez nie umowy i traktaty międzynarodowe zostają zawieszone, co nie wyklucza współpracy międzynarodowej zgodnie z Art. 5 lit. c niniejszego Układu.

Art. 10.
Niniejszy traktat wchodzi w życie z momentem ogłoszenia i będzie obowiązywał przez 2 miesiące. Wznowienie obowiązywania traktatu na kolejne trzy miesiące dokonuje się, o ile żadna ze stron przed datą wznowienia go nie wypowie.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s