Ustawy

UWAGA: W ZWIĄZKU Z UMOWĄ STOWARZYSZENIOWĄ Z REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ Z DN. 5.07.2015 R., WSZYSTKIE USTAWY ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE.

Na czas obowiązywania układu stowarzyszeniowego, „Premier” został zastąpiony przez „Lord Szambelan”, wykreślona została Izba Reprezentantów, wybory krajowe (na urząd Premiera i do Izby Reprezentantów).
Postanowienie Królewskie z dn. 15.09.2011 r.   [MUKH 11/09/1]

(w randze ustawy)

My, Król Hasselandu, postanawiamy niniejszym oddalić wszelkie zarzuty, jakiekolwiek by były, wobec dawnej poddanej hasselandzkiej MAGDY HASSE i puścić w niepamięć wszystkie jej winy, jakiekolwiek by były, wobec Narodu Hasselandzkiego. Czynimy tak pomni zasług Magdy Hasse wobec naszego Narodu.
Magda Hasse może znów zamieszkać w Hasselandzie. Mając jednakowoż świadomość, iż jest niemało osób, które gotowe są podszyć się pod postać Magdy Hasse, postanawiamy, iż każdy kto zgłosi się jako Magda Hasse poddany zostanie surowemu egzaminowi, który Premier przeprowadzi i ostatecznie decyzję o zgodzie na pobyt wyda.

******************************************

Ustawa o obywatelstwie i statusie mieszkańca Królestwa Hasselandu

z 11 grudnia 2011 r., ze zmianami z 3 stycznia 2013 r., 16 grudnia 2014 r. i 22 stycznia 2015 r. [MUKH 11/12/1]

art. 1. [obywatelstwo]

a) Obywatelstwo Królestwa Hasselandu oznacza szczególną więź mieszkańca Królestwa Hasselandu z Królem i Państwem; obywatel jest poddanym Króla Hasselandu, zyskując przy tym jego opiekę; ma obowiązki wobec Państwa, oraz prawa, określone przepisami konstytucyjnymi i innymi ustawami.

b) Honorowe obywatelstwo Królestwa Hasselandu nadawane jest ze względu na szczególne zasługi dla Hasselandu; honorowy obywatel jest poddanym Króla Hasselandu, zyskując przy tym jego opiekę; sam określa wypełnianie obowiązków wobec Państwa, posiadając przy tym prawa obywatela, określone przepisami konstytucyjnymi i innymi ustawami.

art. 2. [nadawanie obywatelstwa]

a) Obywatelstwo Królestwa Hasselandu nadaje Król.
b) Król może upoważnić gubernatora prowincji do nadawania obywatelstwa w jego imieniu.

art. 3. [warunki nadawania obywatelstwa]

Warunkiem nadania obywatelstwa jest:
a) Co najmniej 14–dniowy pobyt w Hasselandzie i złożenie umotywowanego wniosku.
b) Posiadanie stałego lub czasowego miejsca zamieszkania na terenie Królestwa Hasselandu.
c) Minimum 15 postów na oficjalnym forum państwa oraz zauważalna aktywność.

art. 4. [pozbawienie obywatelstwa]

a) Król może pozbawić obywatelstwa w razie zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa popełnionego przeciwko Królestwu Hasselandu, stwierdzonego wyrokiem sądowym.
b) Król może też pozbawić obywatelstwa w razie gdy nakazuje tak ważny interes państwowy Królestwa Hasselandu, co nie nie dotyczy tych obywateli Królestwa Hasselandu, którzy pełnią funkcje państwowe: członków Rządu oraz członków Kongresu, a także sędziów.
c) Król może pozbawić obywatelstwa w przypadku ponad dwumiesięcznej nieobecności obywatela.
d) W razie braku Króla, decyzje o pozbawieniu obywatelstwa podejmuje Premier.
e) Od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje prawo odwołania do Senatu, którego decyzja, która musi być wydana w ciągu 14 dni, jest ostateczna.

art. 5. [status mieszkańca]

a) Mieszkańcem Królestwa Hasselandu jest każdy, kto przebywa na jego terytorium, określonym jako strony internetowe, fora i listy dyskusyjne, a także mapa Królestwa Hasselandu lub każdy inny obszar jego terytorium, a nie jest obywatelem Królestwa Hasselandu.
b) Zgodę na stałe lub czasowe zamieszkanie w Królestwie Hasselandu otrzymuje automatycznie każda osoba spełniająca warunki podpkt. a).
c) Zgoda może być cofnięta ze względu na interes państwa lub w razie skazania mieszkańca za przestępstwo popełnione umyślnie. Cofnięcie zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, która musi być zakomunikowana mieszkańcowi.
d) Od decyzji o cofnięcie zgody na zamieszkanie w Królestwie Hasselandu przysługuje odwołanie do Króla, którego decyzja, która musi być wydana w ciągu 7 dni, jest ostateczna.

art. 6. [status stałego mieszkańca]
a) Status stałego mieszkańca nadaje Premier na wniosek mieszkańca.
b) Stały mieszkaniec ma prawo do obejmowania urzędów państwowych do szczebla wiceministra włącznie; ma prawo do służby kontraktowej w siłach zbrojnych Królestwa Hasselandu do stopnia pułkownika włącznie.
c) Inne uprawnienia stałego mieszkańca zostaną określone w odrębnych ustawach.
d) Pozbawienie statusu stałego mieszkańca może nastąpić ze względu na szczególnie ważny interes państwa lub w razie skazania mieszkańca za przestępstwo popełnione umyślnie, a także w razie nieobecności trwającej co najmniej trzy miesiące. Cofnięcie zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, która musi być zakomunikowana mieszkańcowi.
e) Od decyzji o pozbawieniu statusu stałego mieszkańca przysługuje odwołanie do Króla, którego decyzja, która musi być wydana w ciągu 7 dni, jest ostateczna.

art. 7. [postępowanie administracyjne wobec mieszkańców]

a) Minister właściwy do spraw wewnętrznych w razie stwierdzenia zagrożenia ze strony mieszkańca, ma prawo wydać decyzję administracyjną o tymczasowym aresztowaniu na okres do 14 dni.
b) W przypadku stałego mieszkańca, decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejmuje Premier.
c) Na decyzję o tymczasowym aresztowaniu przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego, który w ciągu 3 dni podejmuje decyzję o jej utrzymaniu lub uchyleniu.

art. 8. [przepisy końcowe]

a) Traci moc Ustawa z dnia 28.08.2011 r.o tymczasowych zasadach nadawania i pozbawiania obywatelstwa
b) Traci moc Ustawa z dnia 8.07.2011 r. o bezpieczeństwie uchodźców.
c) Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

******************************************

Ustawa o podziale administracyjnym Królestwa Hasselandu [MUKH 12/04/1]

z dnia 12.04.2012r.

art. 1. [prowincje]
Prowincje Razuri i Zagisa są podstawowymi jednostkami terytorialnymi w Królestwie Hasselandu.

art. 2. [władze w prowincjach]
Władzą w prowincji są:
1. Zgromadzenia Prowincjonalne, w których uczestniczą wszyscy obywatele, zamieszkali w prowincji;
2. Gubernatorzy Prowincji, wybierani przez Zgromadzenia Prowincjonalne na okres 4 miesięcy. Kandydatów na urząd Gubernatora zgłasza Premier Królestwa Hasselandu lub co najmniej 2 mieszkańców prowincji.

art. 3. [administracja prowincji]
Gubernator Prowincji może powołać Ministra Stanu i innych urzędników prowincji, wyznaczając ich kompetencje.

art. 4. [miasta i wsie]
Miasta i wsie są najniższymi jednostkami podziału terytorialnego.
1. Miasta muszą liczyć co najmniej 5 działek miejskich. Miasta tworzone są na podstawie ustawy.
2. Wsie mogą liczyć nie więcej niż 10 działek wiejskich. Wsie tworzy Gubernator Prowincji na podstawie nadania wsi danej osobie; miejsce lokacji uzgadniane jest przez obdarowanego z Gubernator Prowincji. Gubernator Prowincji może też stworzyć wieś z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Prowincjonalnego.

art. 5. [władze miast i wsi]
Władzami miast i wsi są:
1. Zebranie Mieszkańców miasta lub wsi, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub wsi,
2. Mer miasta w miastach, wybierany przez Zebranie Mieszkańców na okres co najmniej 3 i co najwyżej 6  miesięcy; długość kadencji określa samo Zgromadzenie.
3. Wójt we wsiach, dożywotni we wsiach nadanych i wybierany przez Zebranie Mieszkańców w pozostałych, przy czym przepisy pkt. 2. stosuje się odpowiednio.

art. 6. [prawo we wsiach z nadania]
We wsiach powstałych z nadania, wójt może ustanawiać własne prawa, pod warunkiem ich zgodności z prawem Królestwa Hasselandu.

art. 7. [przepisy przejściowe]
1. Do czasu gdy liczba obywateli w prowincji nie przekroczy 10, Gubernator Prowincji może powoływać Premier.
2. Do czasu gdy liczba mieszkańców w mieście nie przekroczy 5, Mera może powoływać Premier, chyba, że ustawa tworząca miasto stanowi inaczej.
2. Do czasu gdy liczba mieszkańców we wsi nie przekroczy  3, Wójta może powoływać  Gubernator Prowincji, co nie dotyczy wsi nadanych.

art. 8 [wejście ustawy w życie]
Ustawa wchodzi w życie z chwila jej opublikowania.

**********************

Ustawa o symbolach prowincji z 4.06.2012 r.   [MUKH 12/06/1]

art.1 [symbole prowincji]
Symbolami prowincji są: herb oraz flaga, zaprezentowane w załączniku do ustawy.

art. 2. [ochrona symboli]
1. Symbole prowincji są zastrzeżone i chronione.
2. Do czasu przyjęcia przepisów prawa karnego i o wykroczeniach, nieuzasadnione lub nieuprawnione użycie symboli prowincji karane będzie karane jak za wykroczenie: upomnieniem, nakazaniem publicznych przeprosin lub grzywną, a znieważenie symboli prowincji także ograniczeniem wolności na czas nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż miesiąc.

art. 3. [wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

**********************

 Ustawa o stanie wyjatkowym z dn. 19 września 2012 r.  [MUKH 12/09/1]

art. 1. [wprowadzenie stanu wyjątkowego]
1. W razie braku aktywności Rządu, rozumianej przez nieobecność Premiera i Wicepremiera przez co najmniej 14 dni, Król może wprowadzić stan wyjątkowy.
2. Król może wprowadzić też stan wyjątkowy na wniosek Premiera, w razie szczególnego zagrożenia Państwa.

art. 2. [przepisy stanu wyjątkowego]
Podczas stanu wyjątkowego Król przejmuje uprawnienia Premiera i nieobecnych Ministrów, a w szczególności przejmuje prawo nadawania i odbierania obywatelstwa,

art. 3. [militaryzacja]
Podczas stanu wyjątkowego, Król może zarządzić militaryzację państwa poprzez powołanie obywateli do czynnej służby wojskowej i zastąpienie urzędów cywilnych – instytucjami wojskowymi.

art. 4. [czas trwania i odwołanie stanu wyjątkowego]
1. Stan wyjątkowy trwa do czasu unormowania działalności Rządu
2. Król odwołuje stan wyjatkowy we wskazanym przez siebie terminie.

***

Ustawa z dn. 8 kwietnia 2013 r. o Hasselandzkiej Królewskiej Szkole Wyższej   [MUKH 13/04/1]

art. 1. [Hasselandzka Królewska Szkoła Wyższa]
1. Hasselandzka Królewska Szkoła Wyższa, zwana dalej Szkołą, jest państwową szkołą wyższą, działającą pod patronatem Króla Hasselandu.
2. Szkoła jest prawnym następcą Instytutu Hasselandzkiego, Wirtualnego Instytutu Dziennikarstwa oraz Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej.

art. 2. [władze Szkoły]
Władzami Szkoły są:
a) Patron Szkoły, którym jest Król Hasselandu,
b) Rektor Szkoły, wyznaczany na okres 4 miesięcy przez Patrona Szkoły na wniosek Senatu lub po zaopiniowaniu przez Senat; Rektor kieruje Szkołą. W razie jego braku, Szkołą kieruje Patron Szkoły.
c) Senat Szkoły, złożony z wykładowców Szkoły, będący ciałem doradczym.

art. 3. [struktura Szkoły]
Szkoła składa się z:
a) Instytutu Dziennikarstwa,
b) Instytutu Neksjalizmu.

art. 4. [wykładowcy]
1. Pracowników naukowych zatrudnia Rektor.
2. Pracownik naukowy może objąć stanowisko wykładowcy, adiunkta, docenta i profesora.

art. 5. [studia]
1. Studentów przyjmuje Rektor.
2. Rektor określa zarządzeniem Regulamin Studiów.
3. Absolwenci mogą uzyskać tytuł magistra net. Tytuł nadaje Rektor.

art. 6. [Statut Szkoły]
Patron Szkoły nadaje Statut Szkoły, który reguluje sprawy nieuregulowane niniejszą Ustawą.

art. 7. [wejście Ustawy w życie]
Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.

***

Postanowenie Królewskie 
o tytułach szlacheckich i arystokratycznych  [MUKH 13/04/2] ZNIESIONE

art. 1.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne nadaje Król.

art. 2.
Tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi są:
pan
baronet
baron
hrabia
markiz
diuk
książę
arcyksiążę

art. 3.
Król, nadając tytuły szlacheckie i arystokratyczne, może skorzystać z opinii Senatu.

art. 4.
Król może upoważnić Rząd do zawarcia umowy międzynarodowej o uznaniu tytułów szlacheckich z innego państwa, pod warunkiem wzajemności. W razie braku takiej umowy, Król podejmuje decyzję o uznaniu takiego tytułu na wniosek zainteresowanego.

art. 4.
Gubernator Generalny może pozbawić tytułu szlacheckiego i arystokratycznego w razie zdrady stanu.

art. 5.
Traci moc Postanowienie Królewskie o tytułach szlacheckich i arystokratycznych z 10 października 2011 r.

***

Ustawa o odznaczeniach państwowych 
Królestwa Hasselandu z dnia 27.06.2013 r.  [MUKH 13/06/1]

art. 1.
Odznaczeniami państwowymi Królestwa Hasselandu są:
a) Order Smoka, będący najwyższym odznaczeniem państwowym, przyznawany za wybitne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Order, Order Wielki oraz Order Wielki z Diamentami,
b) Order Królowej Magdaleny, przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu i umacnianiu jego tożsamości i upamiętnianiu dziedzictwa,
c) Order Obrońcy Hasselandu, przyznawany za szczególne zasługi dla obronności kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy.
c) Krzyż Zasługi Hasselandu, przyznawany w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy.

art. 2.
Odznaczenia państwowe nadaje Król na wniosek Premiera, ministra, senatora, deputowanego lub z własnej inicjatywy.

art. 3.
Król powołuje Kapituły Orderów spośród odznaczonych tymi Orderami; Kapituły opiniują wnioski o nadanie Orderu.

art. 4.
1) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
2) Traci moc Ustawa o Orderze Królowej Magdaleny z dn…

***

 Ustawa Kodeks sprawiedliwości z dn. 24 lutego 2014 r. [MUKH 14/02/01]

CZEŚĆ I

Artykuł 1.
1) Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
2) Niniejszą ustawę stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony albo którego skutki czynu zabronionego nastąpiły w Królestwie Hasselandu.

Artykuł 2.
Karami zasadniczymi są:
1) nagana, ogłaszana publicznie,
2) areszt, polegający na odcięciu dostępu do miejsc publicznych Królestwa Hasselandu,
3) więzienie, polegające na odcięciu dostępu do miejsc publicznych Królestwa Hasselandu i zakazie jakiegokolwiek kontaktu z innymi mieszkańcami Królestwa,
4) banicja.

Artykuł 3.
Kara banicji trwa dożywotnio.

Artykuł 5.
1) Kara aresztu trwa do 14 dni,
2) Kara więzienia trwa najkrócej 14 dni, najdłużej 45 dni.
Artykuł 6
Karami dodatkowymi są:
1) pozbawienie praw publicznych na okres do 3 miesięcy,
2) degradacja lub usunięcie z Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu,
3) obowiązek naprawienia szkody,

Artykuł 7.
1) Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło sześć miesięcy.
2) Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły dwamiesięce.
2) Zatarcie skazania następuje 12 miesięcy po odbyciu kary. W przypadku banicji, o zatarciu decyduje Senat na wniosek Króla, jednak nie wcześniej niż 2 lata od orzeczenia kary.

CZĘŚĆ II

Artykuł 8.
Zabronione i ścigane z całą surowością prawa i zagrożone karą co najmniej 30 dni więzienia oraz kar dodatkowych pozbawienia praw publicznych na okres do 3 miesięcy, degradacji lub usunięcie z Sił Zbrojnych Królestwa Hasselandu, jest:
1) podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do urzeczywistnienia pozbawienia niepodległości, oderwania części obszaru lub zmiany środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Królestwa Hasselandu. Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji oraz karami dodatkowywymi,
2) czynienie przygotowań do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt. 1.,
podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do usunięcia środkami bezprawnymi organu władzy Królestwa Hasselandu lub samorządu; Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
3) czynienie przygotowań do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt. 3.,
doprowadzenie miejsc, o których mowa w art. 2. pkt. 1-4 do stanu praktycznej nieużywalności; Przestępstwo to zagrożone jest karą 45 dni więzienia lub banicji,
4) inne działanie na szkodę Królestwa Hasselandu.
5) publiczne znieważanie Narodu Hasselandzkiego lub Królestwa Hasselandu,
6) publiczne znieważanie Króla Hasselandu,
7) publiczne znieważanie głowy obcego państwa, akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa, osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego państwa w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Artykuł 8a.
1. Zabronione, ścigane z całą surowością prawa i zagrożone karą do 30 dni więzienia jest posiadanie więcej niż jednego konta w Królestwie Hasselandu („klonowanie”). W razie stwierdzenia posiadania więcej niż jednego konta, minister właściwy do spraw infrastruktury likwiduje konto założone później, chyba, że skazany wskaże inne konto, które pragnie pozostawić jako właściwe.
2. Przestępstwa nie ma, jeśli dwie osoby używające tego samego numeru IP powiadomią o tym ministra właściwego do spraw infrastruktury, w przeciągu tygodnia od daty rejestracji. Minister ma obowiązek poinformować o tym Króla i Premiera.

Artykuł 9.
Zabronione, ścigane z całą surowością prawa i zagrożone karą do 30 dni więzienia jest:
1) grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,
2) stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania lub zaniechania.

Artykuł 10.
Zabronione i zagrożone karą do 14 dni aresztu jest publiczne prezentowanie treści obrażających uczucia religijne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 11.
Zabronione i zagrożone karą do 14 dni aresztu jest publicznie prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy, oraz prezentowanie osobie która nie ukończyła 15 lat treści pornograficznych.

Artykuł 12.
Zabronione i zagrożone karą do 14 dni aresztu jest zniesławienie, czyli pomówienie innej osoby, grupy osób, instytucji lub osoby prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Artykuł 13.
Zabronione jest i traktowane jako wykroczenie, zagrożone karą nagany i do 7 dni aresztu:
1) publiczne okazywanie lekceważenia Narodowi Hasselandu, Królestwu Hasselandu lub jego konstytucyjnym organom,
2) przywłaszczanie sobie stanowiska, tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego bądź naukowego lub stopnia wojskowego,
3) złośliwe rozpowszechnianie bez odpowiedniej informacji adresów stron internetowych, których otwieranie stanowi zagrożenie dla pracy lub mienia osoby oglądającej,
4) złośliwe wprowadzanie w błąd lub niepokojenie innej osoby, przy czym ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego,
5) publiczne używanie wyrazów wulgarnych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy oraz w miejscach publicznych Królestwa Hasselandu,
6) upublicznianie wiadomości prywatnych, o ile nie wymaga tego interes publiczny, przy czym ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego,
7) wielokrotne umieszczanie tych samych postów na Forum Królestwa Hasselandu.

CZĘŚĆIII

Artykuł 14
Działanie w warunkach recydywy oznacza zagrożenie karą nie niższą, niż określona jako maksymalna za dane przestępstwo lub wykroczenie.

Artykuł 15.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stanowiących przestępstwo lub wykroczenie postów z Forum Królestwa Hasselandu po wyroku skazującym za te przestępstwo lub wykroczenie.

Artykuł 16.
1. W razie oskarżenia o przestępstwo określona w Artykułach 8 i 9, minister właściwy do spraw wewnętrznych może aresztować oskarżonego na okres nie dłuższy niż kara, którą zagrożone jest dane przestępstwo. W razie skazania, pobyt w areszcie zalicza się do okresu odbycia kary.
2. W razie oskarżenia o wykroczenie, zwłaszcza, jeśli zachodzi podejrzenie o możliwość ponownego jego popełnienia, minister właściwy do spraw wewnętrznych może aresztować oskarżonego na okres do 3 dni lub zastosować areszt domowy, polegający na zakazie dostępu do Forum Królestwa Hasselandu na okres do 3 dni. Przepisy pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 16.
1. Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
2. Anuluje się: Ustawę o przeciwdziałaniu zniesławieniom z 10.10.2011 r., Ustawę o forum Królestwa Hasselandu z 10 maja 2012 r., Ustawę Mały Kodeks Karny z 28. czerwca 2013 r.

*******

Ustawa Kodeks Gospodarczy z dn. 18.02.2014 r. [MUKH 14/02/1]

art. 1.
W Królestwie Hasselandu obowiązuje Kodeks Gospodarczy, którego treść stanowi załącznik do niniejszej ustawy.

art. 2.
Anuluje się ustawy: Ustawa o dukacie transferowym [MUKH 11/10/2] z 14 października 2011 r., Ustawa o Ziemi Królewskiej z 17 października 2011 r. [MUKH 11/10/3], Ustawa o Hasselandzkiej Krajowej Kasie Pożyczkowej z 5. lipca 2012 r. [MUKH 12/07/1]. W ciągu 30 dni od przyjęcia ustawy, Premier dokona przeglądu innych aktów prawnych celem ich anulowania bądź zachowania.

art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu

***

Kodeks Gospodarczy

I „Waluta”

1. Walutą Królestwa Hasselandu jest Dukat Hasselandzki o oznaczeniu kodowym „DH”.
2. Wartość DH znajdujących się w obiegu wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy).
3. Instytucją odpowiedzialną za emisję DH jest Królewski Bank w Angemont zwany dalej KBA.
4. Każdorazowo decyzja o emisji DH wraz z określeniem celu oraz spsosobu emisji jest publikowana w Dzienniku Ustaw.
5. Informacja o łącznej ilości DH znajdujących się w obiegu oraz ilości DH posiadanych przez poszczególnych mieszkańców Królestwa Hasselandu jest jawna i dostępna w ramach systemu informatycznego.

II „Królewski Bank w Angemont”

1. KBA kształtuję politykę monetarną Królestwa Hasselandu a w szczególności odpowaida za emisję DH.
2. KBA jest kierowany przez Królewskiego Skarbnika powoływanego i odwoływanego przez Króla.
3. Jeżeli Królewski Skarbnik nie został powołany jego obowiązki pełni Premier.

III „Ziemia”

1. Ogół terenów znajdujących się w granicach Królestwa Hassleandu dzieli się na:
a) ziemię królewską należącą do Korony
b) ziemię prywatną należącą do indywidualnych mieszkańców
c) ziemię oddaną przez Koronę w wieczyste użytkowanie organizacjom lub instytucjom o kluczowym znaczeniu dla funkcjonownia i bezpieczeństwa państwa
d) ziemię miejską będącą dobrem wspólnym Narodu zarządzaną przez właściwe władze miejskie
2. Wieczyste użytkowanie może zostać zniesione w przypadku nieefektywnego lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania ziemi. Decyzję o zniesieniu wieczystego użytkowania podejmuje Król i wymaga ona zatwierdzenia przez Senat.
3. Ziemia królewska może zostać przekazana w ręce prywatne na drodze nadania lub sprzedana na licytacji.
4. Ziemia prywatna podlega wolnemu obrotowi handlowemu.
5. Stan własności wszystkich terenów Królestwa Hasselandu jest jawny i dostępny w ramach systemu informatycznego.

IV „Gospodarka”

1. W Królestwie Hasselandu dąży się do zachowania możliwie pełnej wolności gospodarczej oraz minimalnych obciążeń podatkowych.
2. Zasady funkcjonowania gospodarki, o ile to konieczne, regulowane są lub interpretowane w drodze rozporządzeń Premiera lub ministra właściwego do spraw gospodarki.

***

Postanowenie Królewskie
Kodeks szlachecki

z 15 stycznia 2014 r.

art. 1.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne nadaje Król.

art. 2.
Tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi są: pan (sir), baronet, baron, hrabia, markiz, diuk, książę, arcyksiążę

art. 3.
Król, nadając tytuły szlacheckie i arystokratyczne, korzysta z opinii Lorda Szambelana. W szczególnych przypadkach może skorzystać z opinii Senatu.

art. 4.
Król może upoważnić Rząd do zawarcia umowy międzynarodowej o uznaniu tytułów szlacheckich z innego państwa, pod warunkiem wzajemności. W razie braku takiej umowy, Król podejmuje decyzję o uznaniu takiego tytułu na wniosek zainteresowanego.

art. 5.
Szlachta i arystokracja jest szczególnie zobowiązana do aktywności na rzecz Królestwa Hasselandu. Aktywność jest doceniana i nagradzana przez Króla; nieuzasadniony brak aktywności oceniany jest nagannie.

art. 6.
Szlachta i arystokracja jest szczególnie zobowiązana do przestrzegania prawa Królestwa Hasselandu. Zdrada stanu wyklucza obwinionego i skazanego za nią spośród szlachty. Celowe popełnienie przestępstwa uznawane jest za szczególnie niehonorowe; celowe popełnienie wykroczenia – za niehonorowe.

art. 7
Król pozbawia tytułu szlacheckiego i arystokratycznego, osobę skazaną prawomocnym wyrokiem za zdradę stanu. Król może obniżyć tytuł szlachecki lub arystokratyczny za czyn szczególnie niehonorowy.

art. 8.
Król może udzielić szlachcicowi i arystokracie nagany za czyn szczególnie niehonorowy.

art. 9.
W sprawach szlachty i arystokracji Króla wspomaga Lord Szambelan. Lord Szambelan ma prawo do składania wniosków do Króla o nadanie tytułu szlacheckiego i arystokratycznego; o obniżenie tytułu; o odebranie tytułu; o naganę. Lord Szambelan ma prawo do upomnienia szlachcica lub arystokraty za postępek niehonorowy.

art. 10.
Lord Szambelan może rozstrzygać spory między szlachtą oraz arystokracją, jeśli nie dotyczą naruszenia prawa.

art. 11.
Traci moc Postanowienie Królewskie o tytułach szlacheckich i arystokratycznych z 2.04.2013 r.

****

Ustawa – Ordynacja wyborcza

z dn. 19.01.2015

art. 1. [zasady ogólne]
a) Wybory w Królestwie Hasselandu odbywają się zgodnie z Konstytucją.
b) Oddzielnie odbywają się wybory samorządowe (merowie miast, wójtowie, gubernatorzy prowincji), a oddzielnie wybory krajowe (deputowani do Izby Reprezentantów, premier).

art. 2. [terminy wyborów]
1. Wybory odbywają się w terminach:
a) krajowe – w tygodniu w którym przypada dzień 21 II, 21 VI, 21 X.
a) samorządowe – w tygodniu w którym przypada dzień 7 I, 7 V, 7 IX.
2. Możliwe jest przesunięcie z ważnych powodów wyborów o tydzień. Zmiana terminu o więcej niż tydzień możliwa jest w drodze uchwały Izby Reprezentantów w wyborach krajowych, lub decyzji premiera w wyborach samorządowych.

art. 3. [Królewski Komisarz Wyborczy]
a) Wybory ogłasza i organizuje Królewski Komisarz Wyborczy, zwany dalej Komisarzem.
b) Komisarza powołuje Król lub wykonuje jego obowiązki osobiście. Komisarzem może zostać osoba, będąca obywatelem Hasselandu od co najmniej 2 miesięcy, lub krócej niż 2 miesiące, ale będąca szlachcicem lub posiadająca odznaczenie państwowe nadane przez Króla.
c) Komisarz może – za zgodą Króla – powołać swojego Zastępcę, który musi spełniać warunki art. 3 pkt b.

art. 4. [kandydaci]
Kandydat na urząd wybieralny musi być obywatelem Królestwa Hasselandu; w przypadku premiera – od co najmniej 6 miesięcy.

art. 5. [zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez Komisarza. Zgłoszenie potwierdzane jest przez Komisarza.

art. 6. [głosowanie]
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości lub e-maila do Komisarza. W wyborach krajowych Król, książęta i diukowie mają trzy głosy, markizowie i hrabiowie mają dwa głosy, a pozostała szlachta i inni obywatele – jeden. W wyborach samorządowych biorą udział obywatele i stali mieszkańcy, mając po jednym głosie.

art. 7. [ogłoszenie wyników wyborów]
Komisarz ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania, chyba, że doszło do rażących naruszeń prawa wyborczego. Wówczas Komisarz niezwłocznie kieruje do sądu wniosek o unieważnienie wyborów. Decyzja sadu w sprawie ważności wyborów musi być podjęta w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku Komisarz ogłosi wyniki nie później niż do 12.00 następnego dnia.

art 8. [wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 14 dni po rezygnacji lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli odbywają się nie później niż po 21 dniach.
b) jeżeli nikt nie został wybrany (brak zgłoszeń) – 21-45 dni dni po poprzednich lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli odbywają się nie później niż po 6 tygodniach.

art. 9. [agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. Naruszanie obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej może skutkować nałożeniem przez Komisarza kary upomnienia lub skierowaniem przez Komisarza sprawy do sądu, który winien ją rozpatrzyć w trybie natychmiastowym.

art. 10.[protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Komisarza protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Komisarz wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.

art. 11. [unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Komisarza, sąd może unieważnić wybory.

art. 12. [przepisy końcowe]
a) Uchyla się Ustawę o podziale administracyjnym Królestwa Hasselandu [MUKH 12/04/1], art. 5. pkt. 2., słowa: „długość kadencji określa samo Zgromadzenie.”
b) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s